Historia wynalazków – ciąg dalszy

Nie inaczej jest z odkryciami, nawet tymi, które dokonywają się na pograniczu tzw. nauki „stosowanej“ i tzw. „czystej“. Dość będzie wspomnieć o pobudzeniu chemików niemieckich do odkryć przez wojnę 1914-1918. A termochemia? Stworzył ją Berthełot i ogłosił światu. Ale jednocześnie z Berthelotem i niezależnie od niego pracował nad tymi samymi, co on, zagadnieniami Bun- sen, pracowali inni chemicy, i niewiele brakło już Bunsenowi do osiągnięcia wyników ostatecznych w chwili, gdy wystąpił Berthelot. Zagadnienia termochemii wysunęły się naprzód mocą samego rozwoju chemii i praca nad ich doświadczeniem, a przeto i samo rozwiązanie narzucało się jako konieczność. Biorąc rzecz historycznie, musimy mimo to uznać termochemię jako teorię – ogłoszoną w tej postaci, w której ogłoszona została – za wyłączne odkrycie Berthelota. Geneza tej teorii prowadzi przez Berthelota, jako przez szczególną osobowość badacza i twórcy teoretycznego, do odkryć w dziedzinie chemii i fizyki, dokonanych zarówno przez współczesnych mu, jak przez wszystkich poprzedników, aż do alchemików średniowiecznych i starożytnych włącznie. Niemniej – i tu ma zastosowanie niedopuszczalny dla historyka spójnik „gdyby“ – gdyby Berthelot nie był ogłosił zasad termochemii, gdyby np. uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, gdyby pożar był strawił jego laboratorium w College de France wraz ze wszystkimi śladami jego długoletniej pracy, zasady termochemii byłyby mimo to ogłoszone. Ogłosiłby je Bunsen może w rok, może w dwa lata później, niewątpliwie w różnym nieco sformułowaniu będącym wyrazem odmiennej osobowości szczególnej, innym także ze względu na różność języków, którymi posługiwali się w swych !pracach Bunsen i Berthelot. Ale ogłosiłby.

więcej

DEFINICJA I KLASYFIKACJA FAKTÓW SPOŁECZNYCH CZ. II

Zastanowienie się nad nim przyczynić się może, jak sądzimy, skutecznie do innej niż potoczna oceny charakteru faktów społecznych i do należytego ułożenia ich hierarchii. Zbyt często opinia ma za głębokie, za zasadnicze to, co jest powierzchowne, co jest wtórne, co jest tylko przejawem dokonywają- cych się zmian, a nie tymi zmianami. Wprawdzie od półtora wieku najszersza nawet opinia nauczyła się mieć za istotne w życiu społeczeństw nie tylko sprawy czysto polityczne, sprawy władców i sposoby wykonywania przez nich ich władzy. Dostrzegamy np., że fakty gospodarcze rządzą najbardziej nawet władczymi jednostkami, choć niekiedy — nawet obecnie — zdarzają się nawroty do poglądów indywidualistycznych w historii i w ocenie chwili bieżącej.

więcej

Niemiecka filozofia staje się mistrzynią polskiej

Na to jednak, by kwestię tę rozwiązać, trzeba by stosować nową teorię poznania, uwzględniającą istnienie społecznych stanów świadomości, a wówczas zaledwie pracowano nad teorią jednostkowej świadomości. Kant był współczesny Staszicowi – sądzimy jednak, że nasz filozof w czasie wygłaszania swych społecznych poglądów nie czytał tego, gdyż żadnych śladów wpływu teorii Kanta na rozwój pojęć filozoficznych w ówczesnej Polsce nie spotkamy.

więcej

Angielski – szkoła językowa w wielu miejscach

Jeszcze 20-25 lat temu istniało niewiele szkół językowych. Dzisiaj takich szkół jest wiele, a klienci są coraz bardziej wymagający. To ważna sprawa, aby klienci mogli uczyć się języka poświęcając własny czas na takie działanie. W szkole organizowane są lekcje indywidualne, w małych grupach i dużych grupach. Klienci takich lekcji potrzebują, bo one pozwalają im porozumiewać się w języku obcym. Wiele osób ma zamiar uczyć się języka, ale nie wiedzą jak. Samodzielna nauka nie jest bynajmniej łatwa, profesjonalny nauczyciel pomaga pogłębiać wiedzę, bo wie, że uczeń takiej wiedzy potrzebuje. Szkoły językowe zatrudniają filologów oraz native speakerów. Jakość takiego nauczania jest różna, podobnie jak mocno zróznicowane są ceny. Za rok nauki języka płaci się co najmniej 2000-3000 złotych...

więcej

Idea papieska – kontynuacja

Zadanie jej rozwiązania spada siłą rzeczy na czynnik w chrześcijaństwie najbardziej centralny, na Stolicę Piotrową. Powołaną jest do tego w imię podwójnej tradycji. Z jednej strony, to tradycja Rzymu, dawnej stolicy świata, której blask, choć przyćmiony, trwa jeszcze. Nikt na Zachodzie całym – czy chrześcijaninem jest, czy poganinem – nie wyobraża sobie innej władzy powszechnej, jak z siedzibą w Rzymie.

więcej

„Czarna procesja“ w sejmie

Z goryczą wspomina też Staszic to opryskliwe przyjęcie, jakiego „czarna procesja“ doznała w sejmie. Sam w sobie ruch emancypacyjny mieszczaństwa pokrzepia go w sposób widoczny. Utwierdza go on w przekonaniu o słuszności zawsze głoszonych przez niego poglądów, że przyjęcie stanów upośledzonych do związku politycznego Rzeczypospolitej jest czymś więcej niż nakazem chrześcijańskiej miłości bliźniego czy wymaganiem teorii prawa człowieka: że jest sprawą bytu i potęgi narodu. Bo te właśnie upośledzone stany stanowią zbiornik sił żywych. Chłop i rzemieślnik wytwarzają, względnie przetwarzają bogactwa kraju: kupiec nadaje obieg pieniądzom, bez których nie ma podatku na wojsko: wszyscy razem są tą masą ludzką, bez której nie będzie skąd wziąć żołnierza. Spojenie wszystkich tych czynników wzrostu potęgi polskiej w całość organiczną jest starym programem Staszica, rozwiniętym w Uwagach miast. W stanie tym wielu jest już – znacznie więcej stosunkowo niż wśród szlachty – ludzi światłych i wykształconych gruntownie, trzymających rękę na pulsie życia umysłowego, artystycznego i społecznego Europy, a nie ma bogatszego kupca, który by dzięki swoim interesom nie miał wiadomości dokładnych o współczesnym ruchu stanu trzeciego we Francji, o sile mieszczaństwa angielskiego, o wielkich tradycjach miast niemieckich. Dziś najwybitniejsi z tych ludzi są ze swego stanu zbyt dumni, by nobilitacje skłoniły ich do zdradzenia jego sprawy. Wiedzą o tym, że przedstawiają wartość społeczną większą niż przeciętny ziemianin, nie mówiąc już o szlachcicu drobnym, większą niż niejeden magnat. Tym dotkliwiej rani ich upośledzenie ich stanu i choć nie mogą marzyć o wszczęciu ruchu tak potężnego, jak mieszczaństwo francuskie, żądają stanowczo i natarczywie należnego sobie miejsca przy wspólnym ognisku Ojczyzny. Bo mieszczaństwo to jest patriotyczne gorąco i sprawy własnej nie oddziela od sprawy kraju. Chce wziąć udział w życiu publicznym zarówno dlatego, by wznieść się wyżej, jak dlatego, by na równi ze szlachtą pracować dla dobra ogólnego.

więcej

Certyfikat z języka polskiego dla obcokrajowców

Obcokrajowcy przebywający w Polsce powinni znać język polski. Certyfikat ze znajomości języka można uzyskać całkiem łatwo. Jednak trzeba wykazać się znajomością języka, pewną biegłością językową. Na pewno warto zapisać się na kurs języka i to jest bardzo potrzebne. Warto o tym pamiętać. Szukanie szkoły językowej to podstawa. Niejedna osoba ma taką szkołę na podorędziu. Powinna to być szkoła dobrej klasy, dająca perspektywy i pozwalająca uczyć się języka solidnie oraz rzetelnie. Grupa powinna liczyć nie więcej niż 10 osób, bo nauka w większej grupie nie jest efektywna. Nauczaniem języka polskiego jako obcego powinna zajmować się osoba mająca kompetencje oraz właściwe przygotowanie...

więcej

Rewolucja Francuska

Co tylko w Europie czuje i myśli szlachetnie, wita też w Rewolucji Francuskiej jutrzenkę nowych, szczęśliwszych dni, zwiastuna czasów wolności i równości, pokoju i braterstwa. Nawet w Petersburgu na wieść o zdobyciu Bastylii ludzie nieznajomi padają sobie w objęcia i płaczą !ze wzruszenia. Zapewne, wolno podejrzewać, że !zachwyt to wmówiony, gdy chodzi o przedstawicieli narodu tradycyjnie upatrującego nieomal sobowtóra Boga w najdespotyczniej- szym !z monarchów’, w’ carze. Ale gdzie indziej zapał jest szczery. Jest nim we doić było jednego porywu tłumu. Jedno oświadczenie stanowcze wystarczyło, by przedstawicielstwo stanu trzeciego uznane zostało przez kraj cały za Zgromadzenie Narodowe, dzierżące pełnię władzy, zmieniające ustrój państwa od podstaw, żądające posłuszeństwa bezwzględnego od obywateli, od urzędów, od wojska, od samego króla. Król uląkł się bezbronnych, ale na opinii całego kraju opierających się adwokatów, burmistrzów, notariuszów i lekarzy. A gdy zamyślił cofnąć poczynione ustępstwa i rozpoczął ściągać wojska do Wersalu, by Zgromadzenie Narodowe rozpędzić silą i zdusić w zarodku próby oporu ludowego, zwyciężyły króla kobiety paryskie. Tłumnie poszły na Wersal, zaskoczyły i rozbroiły straże. Nie chciało wojsko bić się z bezbronnymi kobietami, a przekonane ich łzami, uśmiechami i wymową przeszło na ich stronę. Król wjechał do Paryża w otoczeniu tłumu kobiet z ludu, niby w triumfie, jako po- wrócony ludowi – naprawdę zaś jako zakładnik w rękach ludu. Oto jak wszechwładny jest lud, gdy go słońce wolności oświeci.

więcej

Język angielski dla firm – efektywnie, szybko i dobrze

Języka angielskiego uczy się każdy albo prawie każdy. Jednak po ukończeniu szkoły średniej nie każdy może pochwalić się jego biegłą znajomością. Dobrze jest zadbać o opanowanie języka na odpowiednim poziomie, bo to sprawa dla niejednej osoby. Dzisiaj język obcy to podstawa. Wiele osób uczy się tego języka samodzielnie, ale niektórym osobom naukę zapewniają firmy. Dobra firma dba o pracowników i zamawia lekcje języka angielskiego. Niejeden pracownik chce znać język dobrze, dlatego z takich kursów jkorzysta. Kursy muszą być zapewnione na dobrym poziomie. Ich odpowiednia znajomość jest podstawą. Wiele osób chce języki znać i mieć je na podorędziu. Jest to całkiem dobra sprawa. Niejedna osoba mówi po angielsku, lecz płynna znajomość to co innego...

więcej