Ograniczenia emigracyjne po wojnie

Tak w pierwodruku: trudno dziś ustalić, czy według danych, na których opierał się autor, oba odsetki kształtowały się identycznie. znacznie więcej: by mieć pełny obraz parcia chłopa polskiego do wydobycia się z zaklętego kręgu nędzy wioskowej, należałoby obok cyfr emigracji stałej uwzględnić jeszcze wychodźstwo sezonowe.

Po wojnie ograniczenia emigracyjne, zarządzone przez kraje europejskie i zamorskie, a od czasu nastania kryzysu zamknięcie zupełne wielu z tych krajów dla wychodźców stałych i sezonowych z Polski sprawiają, że mieszkaniec wsi naszej stał się faktycznie, że tak powiemy, villae adscriptus w nie mniejszym stopniu, niż niegdyś był chłop adscriptus glebae. Jeszcze w łatach 1926 do 1930 wychodziło ogółem z Polski 193 tys. osób rocznie na stale i sezonowo – łącznie, z cizego powracało niespełna 92 ty«., przeważnie sezonoweów: w latach następnych liczba wychodźców spada gwałtownie do 76 tys. w roku 1931, do 21,4 tys. w 1932, a liczby powrotów są w tych samych latach wyższe: wynoszą 87,7 tys. w 1931 i 38,6 tys. w 1932 roku. Dopiero w 1933 roku następuje nieznaczna poprawa na rzecz emigracji: wynosi ona ogółem 35,5 tys., powroty zaś tyliko 18,8 tys., przeważnie z krajów europejskich. Zważyć przy tym należy, że ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny liczby obejmują zarówno emigrację żywiołów miejskich, nierolniczych, jak również emigrację chłopów. W owych 35,5 tys., które w 1933 roku wyemigrowały z Polski, znajduje się 10,3 tys., które wyszły do Palestyny, a i wśród reszty jest niewątpliwie znaczna ilość elementów handlowych czy robotniczych, nie chłopskich. Możemy nawet twierdzić śmiało, że owo zmniejszenie się cyfr wychodźstwa z Polski odbyło się kosztem przede wszystkim chłopskiej części naszej emigracji. Dowodem np. nieomal zupełne zatamowanie emigracji sezonowej do Niemiec, która wynosiła przeszło 72 000 osób rocznie w pięcioleciu 1926-1930, w roku zaś 1933 spadła do znikomej liczby 700 osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>